Mediavision: Nordiska medieutgifter stabila, trots pandemin

PRESSRELEASE

15 January 2021

Mediavision har nu publicerat analysen av den nordiska mediemarknadens utveckling under pandemiåret 2020. Mediavision konstaterar att Covid-19 hittills inte har haft någon påverkan på konsumenters betalning för media. Ett genomsnittligt hushåll i Norden la ungefär 70 EUR per månad på media under hösten 2020, vilket är i stort sett oförändrat jämfört med hur det såg ut innan pandemin. Dock sker en del tydliga omfördelningar mellan mediekategorierna.

De nordiska hushållens utgifter för media samt mobil- och bredbandstjänster uppgår till ca EUR 150 per månad. Vi betalar i stort sett lika mycket för media som för internetuppkoppling och mobilabonnemang.

Inom kategorin media är det video som står för den största delen av utgifterna. Detta inkluderar betal TV, streaming och bio. Trots att bioutgifterna i Norden har minskat drastiskt under pandemin, mer än 50%, har de totala utgifterna för video varit stabila.

 

Det finns dock betydande skillnader mellan länderna. Till exempel lägger hushåll i Danmark 30% mer på video än det nordiska genomsnittet. Danmark har sedan länge en stark betal-TV marknad, som även under pandemin visat stark motståndskraft.

Finland är enda nordiska land med sjunkande hushållsutgifter för media, mobil- och bredbandstjänster under 2020. Detta förklaras framförallt av minskade utgifter för de totala text- och videokategorierna. Å andra sidan betalar finska hushåll mer än grannländerna för traditionell dagspress.

I Norge är de totala konsumentutgifterna för media jämförelsevis höga, närmar 30% över det nordiska snittet. Norge utmärker sig som enda land med en ökning i medieutgifter under hösten, om än begränsat.

Analysen visar även att de svenska hushållen, liksom de finska, betalar mindre för media än i Danmark och Norge. Detta är extra tydligt inom videokategorin. En orsak är den hårda nedstängningen av biografer under pandemin men också en tydlig övergång till billigare, digital, abonnemangsformer inom flera mediekategorier. Men likt övriga Norden, är det video som tar den största delen av hushållens medieutgifter.

2021 förutser Mediavision att konsumentintäkterna fortsätter öka. Detta är också ett sätt för mediebolagen att möta den starkt försvagade och konjunkturkänsliga annonsmarknaden.

Om Mediavision

Mediavision är ett oberoende konsult- och analysföretag, inriktat på analys och strategi inom traditionella och digitala medier. 6,700 respondenter mellan 15-74 år intervjuas online varje halvår i Norden.

För mer information, kontakta:

Marie Nilsson, VD
E-mail: marie.nilsson@mediavision.se
Tel: 08-52 80 90 90 / +46 (0) 70 – 749 59 67